Taisyklės

 1. Bendroji dalis
  1. saugiaidirbk.lt tinklalapis yra duomenų bazė, kuria gali naudotis bet kuris vartotojas asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – sąlygos).
  2. Visos autorinės teisės (sui generis) į saugiaidirbk.lt duomenų bazę, svetainės dizainą ir turinio valdymo sistemą priklauso saugiaidirbk.lt teisėtam valdytojui (toliau – saugiaidirbk.lt ). Duomenų bazės naudotojai gali ja naudotis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, nepažeisdami duomenų bazės gamintojo ir teisėto valdytojo teisių, autorių teisių ir gretutinių teisių subjektų teisių į kūrinius ir gretutinių teisių objektus, kurie sudaro duomenų bazės turinį.
  3. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas saugiaidirbk.lt tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be saugiaidirbk.lt rašytinio sutikimo.
  4. saugiaidirbk.lt teisėtas valdytojas savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo turi teisę bet kada keisti duomenų bazės turinį ir joje esančią medžiagą ir informaciją.
 2. Sąlygų ir taisyklių galiojimas ir keitimas
  1. Šios Sąlygos ir taisyklės yra viešai skelbiamos saugiaidirbk.lt tinklalapyje ir reglamentuoja saugiaidirbk.lt teises ir pareigas.
  2. Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis saugiaidirbk.lt duomenų baze, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis.
  3. Šios sąlygos ir taisyklės pirmą kartą viešai paskelbtos ir įsigalioja 2017 vasario 07 d.
 3. Naudojimosi saugiaidirbk.lt tinklalapyje pateikta medžiaga ir informacija sąlygos ir taisyklės
  1. Kiekvienas saugiaidirbk.lt tinklalapio lankytojas, kuris atlygintinai ar neatlygintinai naudojasi tinklalapio duomenų baze (toliau – naudotojas), privalo būti susipažinęs su šiomis viešai skelbiamomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Nesusipažinimas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis negali būti pagrindas naudotojo atsakomybei riboti.
  2. Naudotojas renkasi saugiaidirbk.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, saugiaidirbk.lt jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui. Naudotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką už naudojimąsi tinklalapiu ir tinklalapyje siūlomomis paslaugomis ir produktais.
  3. Naudotojas saugiaidirbk.lt jam suteiktą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu.
 4. Atsakomybės apribojimas
  1. saugiaidirbk.lt neatsako už joje talpinamos informacijos turinio teisingumą, joje esančios medžiagos tikrumą, kokybiškumą, taip pat už tai, kad medžiagą ar informaciją patalpinusio asmens pareiškimai ir garantijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bei teikiamų paslaugų neatitinka tikrovės.
  2. Jeigu paaiškėja, kad į saugiaidirbk.lt esančio darbo autorių teises ar gretutines teises pretenduoja kiti asmenys, jų reikalavimu darbas yra išimamas iš saugiaidirbk.lt duomenų bazės ir saugiaidirbk.lt atsiriboja nuo bet kokio tolimesnio dalyvavimo ginčijamo klausimo sprendime. Dėl patirtos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo asmenys, kurių teisės buvo pažeistos, yra nukreipiami į medžiagą ar informaciją atsiuntusį asmenį, kuris tvirtino, kad yra teisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių savininkas.
  3. Duomenų bazės saugiaidirbk.lt naudotojai joje pateiktą medžiagą naudoja išimtinai savo nuožiūra, prisiimdami visą riziką, susijusią su jos naudojimu ar pritaikymu, patys atsako už žalą, padarytą jų sveikatai, turtui, kompiuterinei sistemai, trečiųjų asmenų teisėms, taip pat prisiima visas su tuo susijusias išlaidas. 
0

Your Cart